Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για Έρευνα και Καινοτομία

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Κόκκινος, συμμετείχε, στις 22 Ιουλίου 2022, σε Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), στο πλαίσιο της Τσέχικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Της Διάσκεψης προήδρευσε ο Υπουργός Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Τσεχίας, κ. Vladimir Balas, ενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κα Mariya Gabriel.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η προώθηση και η βέλτιστη αξιοποίηση των συνεργειών για τη χρηματοδότηση της Ε&Κ στην Ευρώπη, με στόχο τη μεγέθυνση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στον τομέα, ειδικότερα σε τομείς υψηλής προτεραιότητας όπως η προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, καθώς και για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ Κρατών Μελών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέων του οικοσυστήματος Ε&Κ. Μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι Υπουργοί τοποθετήθηκαν ως προς τις εμπειρίες των χωρών τους στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-20, τις προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετώπισαν αλλά και τις προσδοκίες τους ως προς τη νέα περίοδο 2021-27.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Κόκκινος ευχαρίστησε την Τσέχικη Προεδρία για την πρωτοβουλία που ανέλαβε, στηρίζοντας τη Δήλωση της Πράγας για τις Συνέργειες στη χρηματοδότηση της Ε&Κ στην Ευρώπη. Αναφερόμενος σε εμπόδια που η Κύπρος αντιμετώπισε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπως η επικάλυψη δράσεων και εργαλείων καθώς και ο αυξημένος διοικητικός φόρτος των διαφόρων χρονοβόρων διαδικασιών, ο κ. Κόκκινος εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσω καλύτερου συντονισμού, στενότερης συνεργασίας και στοχευμένων συνεργειών, θα μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης σε Ε&Κ. Ευχαρίστησε, παράλληλα, την Επίτροπο Γκάμπριελ για τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για αξιοποίηση συνεργειών, παρότι το εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-27» έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρ. Επιτροπή.

Όπως εξήγησε ο κ. Κόκκινος, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συνεργάστηκε άψογα με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής (ΓΔ Ανάπτυξης του Υπ. Οικονομικών), από το στάδιο ετοιμασίας του πρώτου προσχεδίου του Προγράμματος μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα χρηματοδοτικά σχέδια Ε&Κ κάτω από το ΘΑλΕΙΑ είναι ευθυγραμμισμένα με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τις εθνικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, με έμφαση στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και στην εμπορευματοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αποφασίστηκε η συνέχιση του επιτυχημένου προγράμματος για χρηματοδότηση Κυπριακών προτάσεων με τη Σφραγίδα Αριστείας των προγραμμάτων MSCA και ERC, καθώς επίσης και η χρηματοδότηση με 20 εκ. ευρώ της συμμετοχής της Κύπρου στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις του Ορίζοντα Ευρώπη 2021-27.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για Έρευνα και Καινοτομία

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Κόκκινος, συμμετείχε, στις 22 Ιουλίου 2022, σε Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), στο πλαίσιο της Τσέχικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Της Διάσκεψης προήδρευσε ο Υπουργός Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Τσεχίας, κ. Vladimir Balas, ενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κα Mariya Gabriel.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η προώθηση και η βέλτιστη αξιοποίηση των συνεργειών για τη χρηματοδότηση της Ε&Κ στην Ευρώπη, με στόχο τη μεγέθυνση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στον τομέα, ειδικότερα σε τομείς υψηλής προτεραιότητας όπως η προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, καθώς και για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ Κρατών Μελών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέων του οικοσυστήματος Ε&Κ. Μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι Υπουργοί τοποθετήθηκαν ως προς τις εμπειρίες των χωρών τους στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-20, τις προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετώπισαν αλλά και τις προσδοκίες τους ως προς τη νέα περίοδο 2021-27.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Κόκκινος ευχαρίστησε την Τσέχικη Προεδρία για την πρωτοβουλία που ανέλαβε, στηρίζοντας τη Δήλωση της Πράγας για τις Συνέργειες στη χρηματοδότηση της Ε&Κ στην Ευρώπη. Αναφερόμενος σε εμπόδια που η Κύπρος αντιμετώπισε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπως η επικάλυψη δράσεων και εργαλείων καθώς και ο αυξημένος διοικητικός φόρτος των διαφόρων χρονοβόρων διαδικασιών, ο κ. Κόκκινος εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσω καλύτερου συντονισμού, στενότερης συνεργασίας και στοχευμένων συνεργειών, θα μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης σε Ε&Κ. Ευχαρίστησε, παράλληλα, την Επίτροπο Γκάμπριελ για τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για αξιοποίηση συνεργειών, παρότι το εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-27» έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρ. Επιτροπή.

Όπως εξήγησε ο κ. Κόκκινος, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συνεργάστηκε άψογα με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής (ΓΔ Ανάπτυξης του Υπ. Οικονομικών), από το στάδιο ετοιμασίας του πρώτου προσχεδίου του Προγράμματος μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα χρηματοδοτικά σχέδια Ε&Κ κάτω από το ΘΑλΕΙΑ είναι ευθυγραμμισμένα με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τις εθνικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, με έμφαση στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και στην εμπορευματοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αποφασίστηκε η συνέχιση του επιτυχημένου προγράμματος για χρηματοδότηση Κυπριακών προτάσεων με τη Σφραγίδα Αριστείας των προγραμμάτων MSCA και ERC, καθώς επίσης και η χρηματοδότηση με 20 εκ. ευρώ της συμμετοχής της Κύπρου στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις του Ορίζοντα Ευρώπη 2021-27.

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo