Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Συμβούλιο Έρευνας και Διαστήματος της ΕΕ

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Φίλιππος Χατζηζαχαρίας συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Έρευνας και πολιτικής του Διαστήματος της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Τον Υφυπουργό συνόδευσε ο Γενικός Διευθυντής, Δρ. Στέλιος Χειμώνας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), καθώς και για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων λόγω συγκεκριμένων ξένων παρεμβάσεων. O κ. Χατζηζαχαρίας εξήρε το ρόλο της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, την πρόσβαση σε νέα γνώση και την προσέλκυση ταλαντούχων επιστημόνων. Η Κύπρος, ανέφερε, αποδίδει μεγάλη σημασία στη διεθνή συνεργασία ως ένα από τα μέσα για την επίτευξη αριστείας στην Έρευνα. Σημείωσε ότι περίπου το ένα πέμπτο των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ αφορούν στην υποστήριξη της συνεργασίας εγχώριων φορέων με εταίρους επιλεγμένων χωρών. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της σύστασης Φόρουμ με τους εμπλεκόμενους φορείς της ΕΕ (EU Stakeholder Forum), με σκοπό την ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για τις συνεργασίες με τρίτες χώρες.

Το Συμβούλιο ενέκρινε Συμπεράσματα για διαφανείς, ανοιχτές, αξιόπιστες, δίκαιες και υψηλής ποιότητας Επιστημονικές Δημοσιεύσεις. Μεταξύ άλλων, σημειώνονται σε αυτά, οι ευκαιρίες και προκλήσεις, ως απόρροια της ψηφιακής μετάβασης, εστιάζοντας σε επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές ανοικτής επιστήμης και στην κατάρτιση των ερευνητών.

Ακολούθως, διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού με θέμα «διαστημική πολιτική της ΕΕ σε ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο». Σε παρέμβασή του, ο κ. Χατζηζαχαρίας επισήμανε τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην προώθηση της ελεύθερης πρόσβασης, αλλά και της δίκαιης και βιώσιμης χρήσης του Διαστήματος από όλα τα κράτη. Υπογράμμισε ότι η προστασία των διαστημικών υποδομών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της στρατηγικής της αυτονομίας. Επίσης, αναγνώρισε την ανάγκη ενδυνάμωσης των συνεργειών και τόνισε τη σημασία της σταδιακής ένταξης όλων των Κρατών Μελών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Συνεπώς, ενημέρωσε τη Σύνοδο για την πρόθεση της Κύπρου να επιδιώξει την άμεση αναβάθμισή της στoν ΕSA σε «associated member». Τέλος, επεσήμανε ότι στις από κοινού δράσεις ΕΕ με ΝΑΤΟ θα πρέπει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε Συμπεράσματα με θέμα «Δίκαιη και βιώσιμη χρήση του διαστήματος» με τα οποία υπενθυμίζεται η σημασία μίας ενωσιακής προσέγγισης για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η ασφάλεια, η προστασία και η βιωσιμότητα είναι απαραίτητες για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης χρήσης του διαστήματος.

Τέλος, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, έγινε ανταλλαγή απόψεων από τους Υπουργούς Έρευνας σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τα φαινόμενα Άρνησης προς την Επιστήμη και την στροφή προς την παραπληροφόρηση και τις μεροληπτικές απόψεις.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο Συμβούλιο Έρευνας και Διαστήματος της ΕΕ

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Φίλιππος Χατζηζαχαρίας συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Έρευνας και πολιτικής του Διαστήματος της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Τον Υφυπουργό συνόδευσε ο Γενικός Διευθυντής, Δρ. Στέλιος Χειμώνας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), καθώς και για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων λόγω συγκεκριμένων ξένων παρεμβάσεων. O κ. Χατζηζαχαρίας εξήρε το ρόλο της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, την πρόσβαση σε νέα γνώση και την προσέλκυση ταλαντούχων επιστημόνων. Η Κύπρος, ανέφερε, αποδίδει μεγάλη σημασία στη διεθνή συνεργασία ως ένα από τα μέσα για την επίτευξη αριστείας στην Έρευνα. Σημείωσε ότι περίπου το ένα πέμπτο των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ αφορούν στην υποστήριξη της συνεργασίας εγχώριων φορέων με εταίρους επιλεγμένων χωρών. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της σύστασης Φόρουμ με τους εμπλεκόμενους φορείς της ΕΕ (EU Stakeholder Forum), με σκοπό την ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για τις συνεργασίες με τρίτες χώρες.

Το Συμβούλιο ενέκρινε Συμπεράσματα για διαφανείς, ανοιχτές, αξιόπιστες, δίκαιες και υψηλής ποιότητας Επιστημονικές Δημοσιεύσεις. Μεταξύ άλλων, σημειώνονται σε αυτά, οι ευκαιρίες και προκλήσεις, ως απόρροια της ψηφιακής μετάβασης, εστιάζοντας σε επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές ανοικτής επιστήμης και στην κατάρτιση των ερευνητών.

Ακολούθως, διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού με θέμα «διαστημική πολιτική της ΕΕ σε ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο». Σε παρέμβασή του, ο κ. Χατζηζαχαρίας επισήμανε τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην προώθηση της ελεύθερης πρόσβασης, αλλά και της δίκαιης και βιώσιμης χρήσης του Διαστήματος από όλα τα κράτη. Υπογράμμισε ότι η προστασία των διαστημικών υποδομών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της στρατηγικής της αυτονομίας. Επίσης, αναγνώρισε την ανάγκη ενδυνάμωσης των συνεργειών και τόνισε τη σημασία της σταδιακής ένταξης όλων των Κρατών Μελών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Συνεπώς, ενημέρωσε τη Σύνοδο για την πρόθεση της Κύπρου να επιδιώξει την άμεση αναβάθμισή της στoν ΕSA σε «associated member». Τέλος, επεσήμανε ότι στις από κοινού δράσεις ΕΕ με ΝΑΤΟ θα πρέπει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε Συμπεράσματα με θέμα «Δίκαιη και βιώσιμη χρήση του διαστήματος» με τα οποία υπενθυμίζεται η σημασία μίας ενωσιακής προσέγγισης για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η ασφάλεια, η προστασία και η βιωσιμότητα είναι απαραίτητες για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης χρήσης του διαστήματος.

Τέλος, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, έγινε ανταλλαγή απόψεων από τους Υπουργούς Έρευνας σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τα φαινόμενα Άρνησης προς την Επιστήμη και την στροφή προς την παραπληροφόρηση και τις μεροληπτικές απόψεις.

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo