Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου οι Υπουργοί είχαν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη σε σχέση με την επάρκεια και την αυξημένη τιμή των λιπασμάτων. Διεξήχθη επίσης, συζήτηση αναφορικά με την εφαρμογή της νέας Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ για το 2030, καθώς και για τις γεωργικές πτυχές του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Η Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της σε σχέση με τα λιπάσματα παρουσιάζει την κατάσταση στην αγορά λιπασμάτων καθώς και τα χρηματοδοτικά και άλλα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός Γεωργίας καλωσόρισε την Ανακοίνωση, η οποία, όπως επεσήμανε, υποβάλλεται σε μία περίοδο όπου το υψηλό κόστος ενέργειας και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή των λιπασμάτων, και συνεπώς την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.  Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρέτισε τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας παράλληλα ότι η στήριξη της παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.  Η Κύπρος έχει στηρίξει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται προς διασφάλιση του στόχου της επισιτιστικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε σχέση με την παραγωγή και εξαγωγή τροφίμων από την Ουκρανία, υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.

Με τη Δασική Στρατηγική της ΕΕ για το 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη διασφάλιση υγιών και ανθεκτικών δασών που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ. Ο κ. Καδής σε τοποθέτηση κατά τη συζήτηση, αφού καλωσόρισε τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί ως προς την υλοποίηση της Στρατηγικής, επεσήμανε την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, με σεβασμό πάντοτε στην αρχή της επικουρικότητας. Η υφιστάμενη γνώση και τα δεδομένα των κρατών μελών σε σχέση με τη διαχείριση των δασών μας, πρέπει να τύχουν πλήρους αξιοποίησης, υποστήριξε ο Υπουργός Γεωργίας.  Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε και την ανάγκη υιοθέτησης ειδικού εργαλείου που να λειτουργεί υποβοηθητικά για τα κράτη μέλη, για την υλοποίηση των σημαντικών στόχων που θα περιλαμβάνει η νέα Στρατηγική.

Σε σχέση με τον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα αποκατάστασης για το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και την επέκτασή τους σε όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050. Οι στόχοι αυτοί επηρεάζουν τις δραστηριότητες και στον τομέα της γεωργίας, των δασών και της αλιείας. Στην παρέμβασή του ο κ. Καδής ανέφερε ότι οι γενικοί στόχοι της σχετικής πρότασης που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αφορούν την γεωργία, βρίσκουν σύμφωνη την Κύπρο.  Την ίδια ώρα, τόνισε ότι, το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και να επιφέρει πρακτικά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.  Καταληκτικά, ο Υπουργός Γεωργίας διαβεβαίωσε τους εταίρους μας ότι η Κύπρος θα συμμετέχει, όπως εξάλλου το πράττει ήδη, εποικοδομητικά στη συζήτηση για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του εν λόγω Κανονισμού που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα.

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου οι Υπουργοί είχαν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη σε σχέση με την επάρκεια και την αυξημένη τιμή των λιπασμάτων. Διεξήχθη επίσης, συζήτηση αναφορικά με την εφαρμογή της νέας Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ για το 2030, καθώς και για τις γεωργικές πτυχές του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Η Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της σε σχέση με τα λιπάσματα παρουσιάζει την κατάσταση στην αγορά λιπασμάτων καθώς και τα χρηματοδοτικά και άλλα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός Γεωργίας καλωσόρισε την Ανακοίνωση, η οποία, όπως επεσήμανε, υποβάλλεται σε μία περίοδο όπου το υψηλό κόστος ενέργειας και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή των λιπασμάτων, και συνεπώς την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.  Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρέτισε τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας παράλληλα ότι η στήριξη της παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.  Η Κύπρος έχει στηρίξει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται προς διασφάλιση του στόχου της επισιτιστικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε σχέση με την παραγωγή και εξαγωγή τροφίμων από την Ουκρανία, υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.

Με τη Δασική Στρατηγική της ΕΕ για το 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη διασφάλιση υγιών και ανθεκτικών δασών που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ. Ο κ. Καδής σε τοποθέτηση κατά τη συζήτηση, αφού καλωσόρισε τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί ως προς την υλοποίηση της Στρατηγικής, επεσήμανε την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, με σεβασμό πάντοτε στην αρχή της επικουρικότητας. Η υφιστάμενη γνώση και τα δεδομένα των κρατών μελών σε σχέση με τη διαχείριση των δασών μας, πρέπει να τύχουν πλήρους αξιοποίησης, υποστήριξε ο Υπουργός Γεωργίας.  Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε και την ανάγκη υιοθέτησης ειδικού εργαλείου που να λειτουργεί υποβοηθητικά για τα κράτη μέλη, για την υλοποίηση των σημαντικών στόχων που θα περιλαμβάνει η νέα Στρατηγική.

Σε σχέση με τον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα αποκατάστασης για το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και την επέκτασή τους σε όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050. Οι στόχοι αυτοί επηρεάζουν τις δραστηριότητες και στον τομέα της γεωργίας, των δασών και της αλιείας. Στην παρέμβασή του ο κ. Καδής ανέφερε ότι οι γενικοί στόχοι της σχετικής πρότασης που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αφορούν την γεωργία, βρίσκουν σύμφωνη την Κύπρο.  Την ίδια ώρα, τόνισε ότι, το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και να επιφέρει πρακτικά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.  Καταληκτικά, ο Υπουργός Γεωργίας διαβεβαίωσε τους εταίρους μας ότι η Κύπρος θα συμμετέχει, όπως εξάλλου το πράττει ήδη, εποικοδομητικά στη συζήτηση για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του εν λόγω Κανονισμού που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα.

 

logo

© 2022 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo