Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε η κατάσταση της αγοράς των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και το εμπόριο με την Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Αφορμή για τη συζήτηση του θέματος αποτέλεσε η λήψη μονομερών μέτρων από τα γειτονικά με την Ουκρανία κράτη μέλη, λόγω της εισαγωγής και παραμονής στα εδάφη τους, σημαντικών ποσοτήτων ουκρανικών γεωργικών προϊόντων τα οποία προκαλούν σοβαρές διαταράξεις στην αγορά τους. Στη συζήτηση έλαβε μέρος, μέσω τηλεδιάσκεψης,ο Ουκρανός Υπουργός Γεωργίας Mykola Solskyi. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας το μέγεθος των επιπτώσεων, ανέφερε ότι επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα για τους γεωργούς των περιοχών αυτών. Σε παρέμβασή του, ο κ. Ξενοφώντος εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου στα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, τονίζοντας παράλληλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής και την αδυναμία διάθεσης ορισμένων προϊόντων σε αμειπτικές τιμές. Δεδομένης της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή αγορά, παρότρυνε την Επιτροπή όπως υποβάλει προτάσεις που να δημιουργούν δυνατότητες στήριξης για όλα τα κράτη μέλη.

Οι '27' αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για τις γεωργικές και δασοκομικές πτυχές του κανονισμού σχετικά με την πιστοποίηση απορροφήσεων άνθρακα. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει τη σύσταση ενός εθελοντικού ενωσιακού συστήματος πιστοποίησης απορροφήσεων άνθρακα, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, το οποίο θα είναι προσβάσιμο και στους γεωργοκτηνοτρόφους μικρού δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων, ο Υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι, η Κύπρος έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα που αφορούν στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης και παροχής της μέγιστης δυνατής ευελιξίας στα κράτη μέλη, για την αποδοτική εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, με θέμα την πρωτοβουλία της Επιτροπής για πρόταση Κανονισμού για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει την τήρηση της «αρχής της προφύλαξης» στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων γονιδιωματικών τεχνικών, με τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των κρατών μελών, προστατεύοντας το περιβάλλον, στηρίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των συστημάτων διατροφής, την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια τροφίμων και την ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών.

Τέλος, οι Υπουργοί ενέκριναν τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις ευκαιρίες της βιοοικονομίας υπό το πρίσμα των σημερινών προκλήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές περιοχές.

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε η κατάσταση της αγοράς των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ και το εμπόριο με την Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Αφορμή για τη συζήτηση του θέματος αποτέλεσε η λήψη μονομερών μέτρων από τα γειτονικά με την Ουκρανία κράτη μέλη, λόγω της εισαγωγής και παραμονής στα εδάφη τους, σημαντικών ποσοτήτων ουκρανικών γεωργικών προϊόντων τα οποία προκαλούν σοβαρές διαταράξεις στην αγορά τους. Στη συζήτηση έλαβε μέρος, μέσω τηλεδιάσκεψης,ο Ουκρανός Υπουργός Γεωργίας Mykola Solskyi. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας το μέγεθος των επιπτώσεων, ανέφερε ότι επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα για τους γεωργούς των περιοχών αυτών. Σε παρέμβασή του, ο κ. Ξενοφώντος εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου στα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, τονίζοντας παράλληλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής και την αδυναμία διάθεσης ορισμένων προϊόντων σε αμειπτικές τιμές. Δεδομένης της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή αγορά, παρότρυνε την Επιτροπή όπως υποβάλει προτάσεις που να δημιουργούν δυνατότητες στήριξης για όλα τα κράτη μέλη.

Οι '27' αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για τις γεωργικές και δασοκομικές πτυχές του κανονισμού σχετικά με την πιστοποίηση απορροφήσεων άνθρακα. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει τη σύσταση ενός εθελοντικού ενωσιακού συστήματος πιστοποίησης απορροφήσεων άνθρακα, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, το οποίο θα είναι προσβάσιμο και στους γεωργοκτηνοτρόφους μικρού δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων, ο Υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι, η Κύπρος έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα που αφορούν στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης και παροχής της μέγιστης δυνατής ευελιξίας στα κράτη μέλη, για την αποδοτική εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, με θέμα την πρωτοβουλία της Επιτροπής για πρόταση Κανονισμού για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει την τήρηση της «αρχής της προφύλαξης» στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων γονιδιωματικών τεχνικών, με τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των κρατών μελών, προστατεύοντας το περιβάλλον, στηρίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των συστημάτων διατροφής, την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια τροφίμων και την ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών.

Τέλος, οι Υπουργοί ενέκριναν τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις ευκαιρίες της βιοοικονομίας υπό το πρίσμα των σημερινών προκλήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές περιοχές.

logo

© 2024 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo