Ιστορική αναδρομή

1990 

Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση για ένταξη στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)

 

1993 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει θετική γνωμοδότηση για την αίτηση της Κύπρου

  

1994 

Στη Συνάντηση Κορυφής στην Κέρκυρα αποφασίζεται ότι η επόμενη φάση της διεύρυνσης θα περιλαμβάνει την Κύπρο και τη Μάλτα1998 

Αρχίζουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

 

2003 

Η Κύπρος υπογράφει στην Αθήνα τη Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ

 

2004 

Την 1η Μαΐου η Κύπρος γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2008 

Την 1η Ιανουαρίου η Κύπρος εισέρχεται στη ζώνη του ευρώ

 

2012 

Από 1/7/12 μέχρι 31/12/12 η Κύπρος ασκεί για πρώτη φορά την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

 

 


- Λεπτομερή ιστορική αναδρομή των σχέσεων Κύπρου – ΕΕ μπορείτε να δείτε εδώ

 

 

Η Κύπρος στα θεσμικά όργανα

Η ΕΕ έχει ένα μοναδικό θεσμικό πλαίσιο. 

Τα τέσσερα πιο κάτω θεσμικά όργανα, στα οποία εκπροσωπείται και η Κύπρος, καθορίζουν την ατζέντα και θεσπίζουν τη νομοθεσία στην ΕΕ:

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ.  Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμμετέχει επίσης ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όταν συζητούνται θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπεί  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

 

Συμβούλιο της ΕΕ

Tο Συμβούλιο της ΕΕ, είναι το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Στο πλαίσιό του συναντώνται οι υπουργοί από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, προκειμένου να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά τα μέλη της Κυπριακής Κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο αφού ασκείται από τα κράτη μέλη, εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία.  Κατά τη διάρκεια των έξι αυτών μηνών, οι υπουργοί αυτής της χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης για κάθε τομέα πολιτικής. Παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η Κύπρος άσκησε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.   Η επόμενη Κυπριακή Προεδρία θα είναι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2026.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επίτροπος που όρισε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Στέλλα Κυριακίδου, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας και της Ασφάλειας των Τροφίμων.

Όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί Αντιπροσωπεία στην Κύπρο.  Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο παρέχει πληροφορίες για τις πολιτικές της ΕΕ και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σημαντικές εξελίξεις στην χώρα μας.

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Κύπρος έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές μας.

Όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί Γραφείο στην Κύπρο. Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2003, έχει ως στόχο την πληροφοριών σχετικά με το ρόλο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

 

Σημαντικό ρόλο έχουν και δύο άλλα θεσμικά όργανα:

Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ)

Το ΔΕΕ εξασφαλίζει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το ΔΕΕ αποτελείται από δύο σώματα: Το Δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ένας δικαστής από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, συν έντεκα γενικοί εισαγγελείς και το Γενικό Δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν δύο δικαστές από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ένωσης και σε αυτό υπηρετούν ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.  Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται από το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, για εξαετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.  Από τα μέλη αυτά επιλέγεται πρόεδρος για τριετή θητεία, επίσης ανανεώσιμη.  Την Κύπρο εκπροσωπεί ο κ. Λάζαρος Λαζάρου.

 

Η ΕΕ έχει επίσης τα πιο κάτω θεσμικά όργανα και διοργανικούς φορείς με ειδικό ρόλο:

 

Eurogroup

Το Eurogroup (ή Ευρωομάδα, όπως αποκαλείται επισήμως) είναι ένα άτυπο όργανο στους κόλπους του οποίου οι Yπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης συζητούν θέματα που σχετίζονται με τις κοινές τους ευθύνες όσον αφορά το ευρώ.

Βασική του αποστολή είναι να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης και να προωθεί τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη.  Είναι επίσης αρμόδιο για την προετοιμασία των Συνόδων Κορυφής της Ευρωζώνης και την εξασφάλιση των επακόλουθων εργασιών.

Ο ρόλος του Eurogroup καθορίζεται στο Πρωτόκολλο αριθ. 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.

 

 

  • Για γενικές πληροφορίες για την ΕΕ πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε την παρουσίαση "Η ΕΕ σε διαφάνειες" πατήστε εδώ. 

 

 

Ο τρέχων Ύπατος Εκπρόσωπος είναι ο Josep Borrell Fontelles, ο οποίος διορίστηκε για 5ετή περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2019. Διαδέχτηκε τον Federica Mogherini (2014-2019).

 

Γενική Γραμματεία Ευρωπαικών Υποθέσεων

Με στόχο να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το 2019 τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η οποία έχει την ευθύνη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των Ευρωπαϊκών θεμάτων.   Η συνέχιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η διεύρυνση της ευρωπαϊκής ατζέντας απαιτούν μία σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ζητήματα.  Έτσι και η Κύπρος πρέπει να μιλά με μία φωνή μέσα από μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική.  Αυτό διαφυλάσσει την αξιοπιστία μας και ενισχύει την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα οφέλη από τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ.  

 

Κύριες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για ευρωπαϊκά θέματα και η διασφάλιση υλοποίησης της, καθώς και ο συντονισμός για τη διαμόρφωση των θέσεων της Kύπρου στην ΕΕ, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία/υπηρεσίες και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην ΕΕ.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ: 22 651216

Email: gsea@mfa.gov.cy

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) είναι η μεγαλύτερη και πιο πολυπληθής Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αρχηγό Αποστολής την Πρέσβη Χριστίνα Ράφτη

Στόχος της ΜΑΕΕ είναι η προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου στην ΕΕ, καθώς και η ενεργός συμμετοχή και συμβολή της χώρας σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ένωση.

Τα μέλη της ΜΑΕΕ εκπροσωπούν την Κύπρο στις συναντήσεις του Συμβουλίου της ΕΕ και συνεργάζονται στενά με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να εξυπηρετούνται και να προωθούνται τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ένωσης γενικότερα.

Οι πολιτικές κατευθύνσεις χαράσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία και Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

www.mfa.gov.cy/permrepeu

www.facebook.com/cyprusineu

www.twitter.com/cyprusineu

Ιστορική αναδρομή

1990 

Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση για ένταξη στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)

 

1993 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει θετική γνωμοδότηση για την αίτηση της Κύπρου

  

1994 

Στη Συνάντηση Κορυφής στην Κέρκυρα αποφασίζεται ότι η επόμενη φάση της διεύρυνσης θα περιλαμβάνει την Κύπρο και τη Μάλτα1998 

Αρχίζουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

 

2003 

Η Κύπρος υπογράφει στην Αθήνα τη Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ

 

2004 

Την 1η Μαΐου η Κύπρος γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2008 

Την 1η Ιανουαρίου η Κύπρος εισέρχεται στη ζώνη του ευρώ

 

2012 

Από 1/7/12 μέχρι 31/12/12 η Κύπρος ασκεί για πρώτη φορά την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

 

 


- Λεπτομερή ιστορική αναδρομή των σχέσεων Κύπρου – ΕΕ μπορείτε να δείτε εδώ

 

 

Η Κύπρος στα θεσμικά όργανα

Η ΕΕ έχει ένα μοναδικό θεσμικό πλαίσιο. 

Τα τέσσερα πιο κάτω θεσμικά όργανα, στα οποία εκπροσωπείται και η Κύπρος, καθορίζουν την ατζέντα και θεσπίζουν τη νομοθεσία στην ΕΕ:

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ.  Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμμετέχει επίσης ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όταν συζητούνται θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπεί  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

 

Συμβούλιο της ΕΕ

Tο Συμβούλιο της ΕΕ, είναι το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Στο πλαίσιό του συναντώνται οι υπουργοί από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, προκειμένου να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά τα μέλη της Κυπριακής Κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο αφού ασκείται από τα κράτη μέλη, εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία.  Κατά τη διάρκεια των έξι αυτών μηνών, οι υπουργοί αυτής της χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης για κάθε τομέα πολιτικής. Παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η Κύπρος άσκησε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.   Η επόμενη Κυπριακή Προεδρία θα είναι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2026.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επίτροπος που όρισε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Στέλλα Κυριακίδου, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας και της Ασφάλειας των Τροφίμων.

Όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί Αντιπροσωπεία στην Κύπρο.  Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο παρέχει πληροφορίες για τις πολιτικές της ΕΕ και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σημαντικές εξελίξεις στην χώρα μας.

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Κύπρος έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές μας.

Όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί Γραφείο στην Κύπρο. Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2003, έχει ως στόχο την πληροφοριών σχετικά με το ρόλο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

 

Σημαντικό ρόλο έχουν και δύο άλλα θεσμικά όργανα:

Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ)

Το ΔΕΕ εξασφαλίζει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το ΔΕΕ αποτελείται από δύο σώματα: Το Δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ένας δικαστής από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, συν έντεκα γενικοί εισαγγελείς και το Γενικό Δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν δύο δικαστές από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ένωσης και σε αυτό υπηρετούν ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.  Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται από το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, για εξαετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.  Από τα μέλη αυτά επιλέγεται πρόεδρος για τριετή θητεία, επίσης ανανεώσιμη.  Την Κύπρο εκπροσωπεί ο κ. Λάζαρος Λαζάρου.

 

Η ΕΕ έχει επίσης τα πιο κάτω θεσμικά όργανα και διοργανικούς φορείς με ειδικό ρόλο:

 

Eurogroup

Το Eurogroup (ή Ευρωομάδα, όπως αποκαλείται επισήμως) είναι ένα άτυπο όργανο στους κόλπους του οποίου οι Yπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης συζητούν θέματα που σχετίζονται με τις κοινές τους ευθύνες όσον αφορά το ευρώ.

Βασική του αποστολή είναι να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης και να προωθεί τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη.  Είναι επίσης αρμόδιο για την προετοιμασία των Συνόδων Κορυφής της Ευρωζώνης και την εξασφάλιση των επακόλουθων εργασιών.

Ο ρόλος του Eurogroup καθορίζεται στο Πρωτόκολλο αριθ. 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.

 

 

  • Για γενικές πληροφορίες για την ΕΕ πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε την παρουσίαση "Η ΕΕ σε διαφάνειες" πατήστε εδώ. 

 

 

Ο τρέχων Ύπατος Εκπρόσωπος είναι ο Josep Borrell Fontelles, ο οποίος διορίστηκε για 5ετή περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2019. Διαδέχτηκε τον Federica Mogherini (2014-2019).

 

Γενική Γραμματεία Ευρωπαικών Υποθέσεων

Με στόχο να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το 2019 τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η οποία έχει την ευθύνη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των Ευρωπαϊκών θεμάτων.   Η συνέχιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η διεύρυνση της ευρωπαϊκής ατζέντας απαιτούν μία σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ζητήματα.  Έτσι και η Κύπρος πρέπει να μιλά με μία φωνή μέσα από μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική.  Αυτό διαφυλάσσει την αξιοπιστία μας και ενισχύει την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα οφέλη από τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ.  

 

Κύριες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για ευρωπαϊκά θέματα και η διασφάλιση υλοποίησης της, καθώς και ο συντονισμός για τη διαμόρφωση των θέσεων της Kύπρου στην ΕΕ, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία/υπηρεσίες και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην ΕΕ.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ: 22 651216

Email: gsea@mfa.gov.cy

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) είναι η μεγαλύτερη και πιο πολυπληθής Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αρχηγό Αποστολής την Πρέσβη Χριστίνα Ράφτη

Στόχος της ΜΑΕΕ είναι η προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου στην ΕΕ, καθώς και η ενεργός συμμετοχή και συμβολή της χώρας σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ένωση.

Τα μέλη της ΜΑΕΕ εκπροσωπούν την Κύπρο στις συναντήσεις του Συμβουλίου της ΕΕ και συνεργάζονται στενά με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να εξυπηρετούνται και να προωθούνται τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ένωσης γενικότερα.

Οι πολιτικές κατευθύνσεις χαράσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία και Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

www.mfa.gov.cy/permrepeu

www.facebook.com/cyprusineu

www.twitter.com/cyprusineu

logo

© 2023 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo